Translation into English

Barnplockad svamp lärares föda?

I "Läsebok för Barn" af F. P. Wilmsen, 69:de Upplagan (!), Tryckt i Örebro 1839 kan man läsa följande:
"Alla swampar äro hårdsmälta och ohelsosamma, och då dertill giftiga svampar lätt kunna finnas bland dem, så gör man bäst, om man ej äter dem"

Ur läseboken

Under nödåren 1867-68 gavs däremot ut skrifter där man pläderade för både svampar och lavar som livsmedel. Lavpropagandan verkar att ha kommit av sig ganska snart, men för användande av mera svamp i hushållet fortsatte kampanjen länge. Riksdagen ingav 1901, efter enhälligt beslut i bägge kamrarna, en skrivelse till Kongl. Maj:t, som gick ut på att - efter vederbörliga utredningar - medel skulle anslås till spridande av lämplig svampbok till rikets läroverk och folkskolor. Detta står att läsa i Lindblads svampbok, och det skymtar mellan raderna, att "lämplig svampbok" bör vara just denna bok.

Lindblads svampbok
Man förutsätter

  - - - att kunskapen om svampars kännedom och bruk strax därefter blifver ett antaget läroämne vid alla våra högre och lägre lärare- och lärarinneseminarier.

  Detta blir rätta och bästa vägen att i hela landet införa svampars bruk.

  Ty våra folkskollärare och lärarinnor, hvilka af utlandets förnämsta specialister förklarats i sitt fack stå högst inom Europa, äro spridda öfver landets alla nejder och njuta i flesta fall allt för ringa lön för sitt samhällsviktiga arbete. Då denna upplysta lärarepersonal inhämtat god kunskap om svampars kännedom och bruk samt nästan öfverallt de flesta år inom åtkomligt håll finner god tillgång på en välsignad Guds gåfva, den alla ännu äga lika rätt att insamla och bruka, följer klart nog häraf, att en god del af dess lediga stunder snart användas vid plockning och tillagning af svamp, samt skolbarnen uppmuntras att samla sådan på vägen till och från skolan. Rätt skött får då läraren och kanske än mera lärarlnnan ihop svamp till hufvudnäring för eget behof under en stor del af året och besparadt köp af andra lifsmedel.

  Samtidigt tillhålla efter hand skolråden lärarepersonalen att lära barnen enklaste lagning af svampmat, medan dessa, ledda af goda lärare och tydliga väggplanscher, på kort tid lära sig skilja ett hundratal ätliga arter från giftiga och odugliga. Det är nämligen inom alla svampländer kändt och erkändt, att barn, långt mer än vuxna, utan läsning om svamp lära sig endast med ögat skilja ätlig från oduglig och sedan få skarp blick för att finna svamp, den ett ovandt öga förbiser. Sedan lär barnet sin moder att laga svamp och taga vara på de värdefullare slagen. Snart därpå tar mor in svampkorgen jämte bärkorgen till torget samt bjuder sin egen familj på god och sund mat, som hämtats gratis från marken. - - -

  Här står faktiskt att man vill att barnen ska plocka svamp åt läraren, som på detta sätt får sin huvudsakliga näring under en stor del av året!
  Och du som är tillräckligt gammal för att ha lärt dig läsa med hjälp av Anna-Maria Roos' "Sörgården" känner säkert igen idyllen i sista stycket.

Skolsal 1910
Skolsal från den tiden (Björklinge omkring 1910). Foto: F.N.Lindgren

  I en annan skrift om insamling av svamp kan man läsa, att den som finner tryffel, bör icke förtära den själv utan snarast hembjuda den till rikt folk....

Kom du direkt till den här sidan t.ex. från en sökmotor? Då har du inte min ljusblå innehållsförteckning till vänster. Klicka i så fall här och välj SVENSKA så kommer du vidare!

 

Educating country people to eat mushrooms, 1901In "Reading-book for Children", printed in 1839, one can read:
"All toadstools, and mushrooms, are difficult to digest, unwholesome and sometimes poisonous, so you have better not to eat them."

Ur läseboken

During the famine years 1867-68, however, it was recommended to use both mushrooms and lichens for food. And in 1901, according to a book by Doctor Lindblad, the Parliament decided to reserve funds for distributing an appropriate book about mushrooms to all public schools. Reading between the lines it is evident that the "appropriate book" is that by Doctor Lindblad.

Lindblad's book
It is presumed

  ---that the knowledge of mushrooms and their use will be a compulsory subject at our elementary school teachers' training colleges.

  This will be the right and best way to introduce the use of mushrooms in our country.

  Our elementary school teachers, by foreign specialists regarded as the best in Europe, are spread all over the country and receive a far too small compensation for their service to society. After that these enlightened teachers have learned about mushrooms, and almost each year have access to this godsend, which everyone has the right to collect and use, it is quite clear, that a good deal of their spare time will be used to gathering and cooking mushrooms, and that the schoolchildren will be encouraged to pick mushrooms on their way to and from school. Thus the teachers, and maybe especially the female teachers, will get mushrooms as principal nourishment for a great part of the year, which will make buying a good deal of other food unnecessary.

  The teachers should be told to teach the children simple cooking of mushroom food, because children, guided by good teachers and distinct charts, very soon will learn to distuinguish between edible mushrooms and others. Later, the child will tell its mother how to collect and cook mushrooms. Soon the mother brings the mushroom-basket together with the berry-basket to the market-place and offers her family tasty and healthy food, collected from the forests, free.

Classroom 1910
Classroom in Björklinge elem. school, about 1910.
Photo by my father, who was the teacher there.

In another publication from the turn of the century you read that if you happen to find truffle, don't eat it, but offer it at once to rich people.

If you arrived directly at this subpage from a search engine you don't have my light blue index column to the left. Just click here and choose ENGLISH to enjoy the rest of my site!
 
© SM5IQ Alf Lindgren 1998-2010
First published on the web 1998-03-31
Latest update 2010-05-15
Converted to XHTML 2002-10-14

Valid XHTML 1.0!